Klaverblaadje Gouden Wortel Disclaimer   -    Copyright @ 2012 CV de Knienebelters Waar moten we wezen Konijnepoot

Hoogheid  CV de Knienebelters 2023/2024

Daan Snellenburg

Schildewerken

Cindy`s Hair Flash
Home Proclamatie Fotoalbum 2023-2024 Bestuur Vereniging Onderscheidingen Sponsoren Links Contact

Prinses Apfel en President Strudel


Disclaimer van CV de Knienebelters


Deze Website www,cvdeknienebelters.nl wordt beheerd door CV de Knienebelters. Op onze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaard U akkoord te gaan met deze voorwaarden Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke berichtgevingen op deze site, dient U van de laatste bijgewerkte pagina uit te gaan.


Gebruik van onze website www.cvdeknienebelters.nl

De informatie op deze website is bedoelt ter algemene informatie. De informatie is niet bedoelt ter vervanging van enig advies. Indien U zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet U dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat CV de Knienebelters zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan CV de Knienebelters niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.


CV de Knienebelters beheren en onderhouden deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet in dat de geheime informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. CV de Knienebelters kan niet garanderen dat de website foutloos of altijd funcioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten


Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie,producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CV de Knienebelters niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CV de Knienebelters wijzen iedere aansprakellijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer zonder verificatie of advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet U dit geheel voor eigen rekening en rsico.


Intellectuele eigendomsrechten

CV de Knienebelters, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de Website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CV de Knienebelters, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze site zijn toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV de Knienebelters, indien deze niet zijn geplaatst op site met pornografische, racistische of anderzins mens onterende inhoud. Op deze site mag nimmer een hyperlink worden geplaatst naar deze website. Wel stellen CV de Knienebelters het op prijs vooraf op de hoogte te worden gesteld indien er een hyperlink naar deze website wordt aangemaakt.

Online Communicatie

Berichten die U stuurt aan CV de Knienebelters per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. De Knienebelters adviseren U om geen geheime of anderzins gevoelige informatie per e-mail aan CV de Knienebelters te sturen. Indien U er voor kiest om berichten aan CV de Knienebelters per e-mail te sturen, accepteert U het risico dat deze berichten onderschept of gemanipuleerd kunnen worden door een derde.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

CV de Knienebelters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website.

Onder andere aanvaarden CV de Knienebelters geen enkele aansprakelijkheid Wat betreft:

1: Defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

2: De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

3: Het onderscheppen, manipuleren of ander oneigelijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan CV de Knienebelters wordt gezonden of aan U wordt gezonden.

4. Het verlies van gegevens.

5. Downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.

6. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en leden van de vaste kern van CV de Knienebelters.


Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse plubliek en worden beheerst door Nederlands Recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarom gepubliceerde informatie onstaan.

Wijzigingen

CV de Knienebelters behouden het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer ) ten allertijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat U van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt .